Mestbeleid 2010 - 2013

Mestbeleid 2010 - 2013

Zoals u weet is het mestbeleid voor de komende jaren weer aan een aantal veranderingen onderhevig. Hieronder een opsomming van de belangrijkste zaken waar u als veehouder mee te maken zult krijgen.

Voor veehouders welke vallen onder de derogatie -  70% grasland (tussen 15 mei en 15 september) - geldt dat ze 250 kg N ipv 170 kg N uit graasdierenmest mogen toedienen per ha. Daartoe moeten grondmonsters worden genomen. 

 Advies: Doe dit dus voor 31 december 2010 (bemonsteren)

Wat moet er worden gemeten?

·  - Grasland: minimaal NLV en P-AL

·  - Bouwland: minimaal NLV en Pw

 Nieuw per 1 januari 2010:

  • Per perceel van maximaal 5 hectare moet er één grondmonster zijn;
  • Samenvoegen van percelen mag niet meer.
  • Monsters zijn 4 jaar geldig (dus monsters na 1 feb 2006 nog te gebruiken)
  • Duidelijke koppeling tussen het perceel en grondmonster (plattegrond) waarbij de oppervlakten dienen overeen te komen met de meitelling.
  • Locatie wordt vastgelegd met GPS (afhankelijk van laboratoria)
  • Een perceel mag maximaal uit 1 gewas en 1 grondsoort bestaan.

BEX

Het wordt steeds interessanter om van de bedrijfsspecifieke excretie gebruik te gaan maken doordat de normen verder zijn aangescherpt. Met name op de mestafvoer kan  door de strengere fosfaatnormen fors worden bespaard.

 STIKSTOF

Hieronder de stikstofgebruiksnormen voor respectievelijk  klei / veen / zand:

 

2010

2011

2012

2013

Grasland beweiden

310 / 250 / 265

310/250/265

310/250/265

310/250/265

Grasland maaien

350/300/320

350/300/320

350/300/320

350/300/320

Mais (met derog.)

160/ 150/ 150

160/150/150

160/150/ 140

160/150/140

FOSFAAT

Voor fosfaat gaan we naar een nieuw systeem: de flexibele gebruiksnormen. Dit houdt in dat de fosfaatbemesting gekoppeld wordt aan de fosfaattoestand (laag, neutraal of hoog) in de bodem. Hiervoor zijn verschillende normen opgesteld: de zogenaamde flexibele gebruiksnormen

Bouwland

2009

2010

2011

2012

2013

 

 

 

 

 

 

Fosfaattoestand laag Pw < 36

85

85

85

85

85

Fosfaattoestand neutraal Pw 36-55

85

80

75

70

65

Fosfaattoestand hoog Pw > 55

85

75

70

65

55

Grasland

2009

2010

2011

2012

2013

Fosfaattoestand laag P-Al < 27

100

100

100

100

100

Fosfaattoestand neutraal P-Al 27-50

100

95

95

95

95

Fosfaattoestand hoog P-Al > 50

100

90

90

85

85

P-reparatie bouwland:                                    120 kg/ha/jaar        (2010) (Pw <25)

P-reparatie grasland:                                         120 kg/ha/jaar   (2010) PAL <16)

Bron: Hoogland Ferwert (www.hooglandbv.nl)